Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2016

heroine88
15:50
5802 87a4 500
heroine88
15:48
2847 6804
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viajessamine jessamine
heroine88
15:47
0434 dd01
Reposted frompunisher punisher viarobints robints
heroine88
15:47
4296 6950
Reposted fromaletodelio aletodelio
heroine88
15:43
heroine88
15:43
4293 c3d9
Reposted fromSeksHitlerLizaki SeksHitlerLizaki viairmelin irmelin
heroine88
15:43
0148 332d 500
najsmutniejsze żarty są w małym gościu niedzielnym
Reposted fromKACHA KACHA viairmelin irmelin

September 13 2016

heroine88
20:43
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
heroine88
20:43
5583 61fa
Reposted frommartynkowa martynkowa viaoll oll
heroine88
20:42
7337 3e99 500
Reposted fromdjahnee djahnee viaoll oll
heroine88
20:40
6315 faa7
Reposted fromteijakool teijakool viahaber haber
heroine88
20:37
- Jakie są pańskie główne słabości?
- Daję semantycznie poprawne, ale nie mające praktycznego zastosowania odpowiedzi.
- Czy może Pan podać jakiś przykład?
- Tak, mogę.
Reposted fromkjuik kjuik viaoll oll
heroine88
20:36
heroine88
20:35
8489 6db8 500
Smooth
Reposted fromvolldost volldost viahaber haber
heroine88
20:31

September 05 2016

heroine88
18:34
8792 02fc
Reposted fromsercowisko sercowisko viaNocturia Nocturia
heroine88
18:33
8006 47ef
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianezzmusic nezzmusic
heroine88
18:29
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
heroine88
18:27
5825 b8c2 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus
heroine88
18:26
Reposted frombluuu bluuu viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl