Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2017

heroine88
07:38
5911 ed47 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viagwiazdeczka gwiazdeczka
heroine88
07:38
4284 6bab
Reposted fromprzemeksic przemeksic viamojanazawsze mojanazawsze
heroine88
07:38
0167 8d05 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagwiazdeczka gwiazdeczka
heroine88
07:36
1385 e499 500
Reposted fromsosna sosna viakjuik kjuik
heroine88
07:35
07:34
8733 b3bd
Reposted fromKryptonite-Mia Kryptonite-Mia viaoll oll

June 03 2017

heroine88
16:33
0112 ffa7 500
Reposted fromHereName HereName viakortufka kortufka
16:31
heroine88
16:30
16:29
3069 96cb 500
Reposted fromidiod idiod vianoisetales noisetales
heroine88
16:27
5248 edb5 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
16:26

June 02 2017

heroine88
14:01

May 29 2017

heroine88
16:39
Reposted fromFlau Flau viaxann xann
heroine88
16:37
1850 ca69 500
Liceum im. Powstańców Warszawy, Warszawa, 1947
Reposted fromciarka ciarka viaxann xann
heroine88
16:32
Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
heroine88
16:32
7908 1249
Reposted fromswissfondue swissfondue vialukan lukan
heroine88
15:52
1734 69db
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viaBBart BBart
heroine88
15:50
8628 08fd 500
Reposted fromcvoid cvoid vianoisetales noisetales
heroine88
15:50
Reposted fromteijakool teijakool vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl